EN
/
TR

Hakkımızda

TK Toplantı Konferans Çevirmenliği, Kurucusu Tijen Keten’in 1994 yılından beri yürüttüğü çeviri faaliyetlerini kurumsal bir kimlik altına taşımasıyla birlikte 2007 yılında, Ankara’da kurulmuştur.

Kurulduğu tarihten itibaren ihtiyaç duyduğunuz her dilde simültane, ardıl, yazılı çeviri ve deşifre hizmeti ihtiyaçlarınıza profesyonel ve konularında uzman çevirmen/tercüman kadrosu ile cevap vermektedir.

Hizmetlerimiz

Her meslekte olduğu gibi, Toplantı ve Konferans Çevirmenliği mesleğinin de incelikleri vardır. Bunlardan en önemlisi çeviri türleridir.

• Simultane (Eş Zamanlı) Çeviri
Simultane çeviride, çevirmen duyduğu konuşmayı eşzamanlı olarak dinleyip, aynı anda çevirir. Simultane çevirinin sağlıklı ve rahat bir biçimde yapılabilmesi için, ISO standartlarına uygun bir kabin ve donanım gerekir (bknz. mesleki standartlar).

Simultane çeviri, çok yoğun bir odaklanma gerektirdiği için, kabin ve dil başına iki çevirmenin çalışmasını gerektirmektedir. Çevirmenler, yarım saatte bir dönüşümlü olarak, günde en fazla altı saat çalışabilirler. İstisnai durumlarda, çok yoğun olmayan ve bir saati aşmayan toplantılarda, çevirmen tek başına çalışabilir.

• Ardıl Çeviri
Ardıl çeviride, çevirmen yapılan konuşmayı eş zamanlı bir biçimde not alarak dinler. Konuşmacı konuşmasını bitirdikten sonra, çevirmen notları yardımıyla yapılan konuşmayı diğer dile çevirir. Çok yoğun ve kalabalık toplantılar için mikrofon donanımı gereklidir.

• Yazılı Çeviri
TK, konferans çevirmenliğinin yanı sıra konularında uzman kadrosu ile her dilde ve konuda yazılı çeviri hizmeti vermektedir.

• Deşifre Hizmeti
Deşifre hizmeti, deşifrenin yapılacağı dile göre gerek kendi tecrübeli deşifre ekibimiz gerekse de bu konudaki profesyonel ortağımız Önder Organizasyon aracılığı ile sağlanmaktadır. www.onderorganizasyon.com

• Teknik Ekipman Hizmeti
Toplantılarınızda simultane çeviri hizmetinin profesyonel ekipman firmaları tarafından desteklenmesi gerekmektedir. Bu konuda ki profesyonel ortağımız Ekipman Elektronik’tir. www.ekipman.com.tr

• Toplantı Organizasyonu
Yurt içi ve yurt dışında düzenlenecek kongre, seminer ve toplantılarınız için lojistik destek, ulaşım, konaklama ve transfer hizmetleri bu konudaki profesyonel ortağımız Risus Turizm aracılığı ile sağlanmaktadır. www.risustur.com.tr

Referanslarımız

• T.C. Cumhurbaşkanlığı

• T.B.M.M.

• T.C. Başbakanlık

• T.C. Dışişleri Bakanlığı

• T.C. İçişleri Bakanlığı

• T.C. Adalet Bakanlığı

• T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

• T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı

• T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

• T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

• T.C. Ekonomi Bakanlığı

• T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

• T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı

• T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

• T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

• T.C. Kalkınma Bakanlığı

• T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

• T.C. Maliye Bakanlığı

• T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

• T.C. Milli Savunma Bakanlığı

• T.C. Orman ve Su işleri Bakanlığı

• T.C. Sağlık Bakanlığı

• T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

• T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

• T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Md.

• T.C. Devlet Planlama Teşkilatı

• T.C. Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi Müsteşarlığı

• TRT

• RTÜK

• Büyükelçilikler

• Konsolosluklar

• Ticaret Ateşelikleri

• Ankara Barosu

• İstanbul Barosu

• İzmir Barosu

• Türk Mühendis ve Mimar Odaları birliği

• Mimarlar Odası

• Makine Mühendisleri Odası

• İnşaat Mühendisleri Odası

• Elektrik Mühendisleri Odası

• Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

• Metalurji Mühendisleri Odası

• Çevre Mühendisleri Odası

• Birleşmiş Milletler Türkiye

• Union Internationale Des Avocats

• Türkiye İhracatçılar Meclisi

• Türkiye Adalet Akademisi

• Türkiye Noterler Birliği

• Türkiye Barolar Birliği

• Türkiye Belediyeler Birliği

• İstanbul - Tuzla Belediyesi

• Şehir Plancıları Odası

• Peyzaj Mimarları Odası

• Ziraat Mühendisleri Odası

• Kimya Mühendisleri Odası

• Avrupa Birliği

• Avrupa Konseyi

• ASELSAN A.Ş.

• Dünya Bankası

• OECD

• NATO

• Birleşmiş Milletler

• WHO

• UNFPA

• OIC

• ISEDAK

• IPU

• Deloitte

• BOTAŞ

• BSİ

• ASO

• TÜRKSAT A.Ş.

• TEPAV

• Nurol Holding A.Ş.

• Özel Sektörün Lider Firmaları

Mesleki Standartlar

Genel Çalışma Koşulları ve Sorumlulukları

Uluslararası Konferans Tercümanları Derneği AIIC'in ilkelerini temel alan Türkiye Konferans Tercümanları Derneği’nin belirlemiş olduğu kurallar TK Toplantı Konferans Çevirmenlerinin de çalışma koşullarını oluşturmaktadır.

1. Konferans çevirmenleri ancak yeterli bilgi donanımına sahip oldukları konularda görev kabul ederler.

2. Konferans çevirmenleri mesleki gizlilik ilkesine tabidir, çevirmen kimliği ile sahip oldukları bilgi, belge vb’yi işverenin rızası olmadan üçüncü şahıslara aktarmazlar. Meslek sırrı işverenle yapılan sözleşmenin süresiyle kısıtlı olmayıp sözleşmenin sona ermesi ve feshinden sonra da çevirmenleri bağlar.

3. TKTD üyeleri, TKTD/AIIC çalışma koşullarına uymayan ve mesleki referansı bulunmayan kişilerle birlikte çalışamaz.

4. Konferans çevirmenleri icra edecekleri çevirmenlik görevine ilişkin olarak konferans sahibi veya aracı kuruluş ile ücretlerini ve BKTD’nin temel metinlerinde belirlenen çalışma koşullarını esas alan bir sözleşme akdederler.

5. Konferans çevirmenleri her şartta duyduklarını tercüme ederler. Kasıtlı olarak yanlı ya da eksik/fazla tercümeye zorlanmaları halinde, kendileri için hiçbir müeyyide doğurmaksızın, çalışmayı reddederler.

6. Konferans çevirmenleri çok istisnai durumlar dışında (örneğin kısa basın toplantıları) hiçbir şekilde tek başlarına çalışamaz ve çalışmaya zorlanamazlar (istisnai durumlarda da bu süre asla 1 saati geçemez). En az iki çevirmenden oluşan çevirmen ekiplerinin (fısıltı yöntemiyle yapılan çeviriler dâhil) günlük çalışma süresi 2 x 3 saati aşamaz. Çevirmenlerin öğle yemeği arası en az bir saattir. Toplam çalışma süresi 6 saati aşan toplantılarda ekipler üçüncü bir çevirmen ya da ikinci bir çevirmen ekibiyle takviye edilir. Türkçe dâhil her çeviri dili için ayrı kabin açılır. Konferans çevirmenlerinin ardıl çeviride görev almaları halinde tek kişilik çalışma süresi kesintisiz 1 saati, toplamda ise günde 2 saati aşamaz; eşlik ve protokol görevleri bu kuralın dışındadır.

7. Konferans çevirmenlerinin görevi sözlü çeviri yapmaktır. Çevirmenler hiçbir şekilde, yazılı çeviri de dâhil olmak üzere, sözleşmede öngörülmeyen bir görevi üstlenmeye zorlanamazlar.

8. Aynı iş için aynı işveren tarafından istihdam edilen çevirmenler aynı ücreti alır.

9. Uluslararası sözleşmeler ve Telif Hakları Yasası gereği, toplantı sırasında yapılan tercümelerin her türlü ses ve/veya görüntü kayıtları, bu kayıtların radyo, televizyon ya da herhangi bir iletişim mecrası kullanılarak yayımlanması, çevirmenlerin iznine ve ayrı bir telif ücretine tabidir. Bu kuralın istisnası, işverenin bir yayın kuruluşu olması ya da söz konusu toplantının doğrudan basını bilgilendirme amaçlı olmasıdır. Bu durumda dahi çeviri sırasında konferans çevirmenlerinin çalışma mekânı olan kabinlere kayıt amaçlı olarak girilmez ve/veya mikrofon, kayıt cihazı vb. konulmaz.

10. Konferans sahibi, tebliğ metinleri, program, vs. gibi her türlü belgeyi, konferans çevirmenlerine, gerekli teknik ve terminolojik hazırlıklarını yapabilmelerine imkân verecek makul bir sürede iletir. Teknik ve siyasi yönden hassas konularda, çevirmenler veya konferans sahibi gerekli gördüğünde, çevirmenlere önceden brifing verilmesi talebinde bulunulabilir.

11. Konferans çevirmenleri metni kendisine önceden verilmeyen veya seyrettirilmeyen ses ve görüntü kayıtlarını çevirmeye zorlanamaz. Her halükarda bu tür görsel malzemenin çevirisinin yapılabilmesi için konuşma sesinin kabine direkt olarak verilmesi gerekmektedir.

12. Simültane çeviri için kullanılacak kabin ve donanım Türk ve ISO standardı TS ISO 2603 ve 4043 standartlarına uygun olmalıdır. Her dil ayrı kanaldan çıkmalı; kabin, konuşmacının, kürsünün, perdeye yansıtılan görsel malzemenin çevirmen tarafından rahatlıkla görülebileceği uzaklıkta ve konumda kurulmalıdır. Kabinlerin ve donanımın konum ya da koşullarının uygun olmadığı hallerde, eğer gerekli düzenleme (kabinlere TV monitörü yerleştirilmesi de dahil olmak üzere) yapılmazsa çevirmenler çalışmaya zorlanamazlar.

13. Konferans çevirmenlerinin ikamet ettiği şehrin dışına ulaşımı (havalimanı transferleri dâhil), yemek ve konaklama giderleri işveren tarafından karşılanır, aksi takdirde işveren bu giderler için çevirmenlere günlük harcırah öder. Ulaşım havayoluyla, bu mümkün olmadığında ise mevcut en direkt vasıtayla yapılır. Konaklama konferansın düzenlendiği otelde, konferansın otel dışı bir mekânda düzenlenmesi halinde ise, katılımcılarla aynı veya eşdeğer bir otelde, tek kişilik odada olmalıdır.

14. Konferans çevirmenlerinin ikamet ettiği şehrin dışında yapılan toplantılarda, ulaşımın toplantının başladığı günden bir gün önce mesai saatleri (09:00-18:00) içinde yapılmasının gerektiği hallerde, dönüşte ise çevirmenlerin toplantının son günü saat 24:00’ten sonra ikamet ettiği şehre varmaları halinde yol günü tazminatı tahakkuk ettirilir. Konferans çevirmenleri kıtalararası yolculuklarda, özellikle fiziksel ve zihinsel yetenekleri üzerinde olumsuz etki yapabilecek büyük saat farkının bulunduğu durumlarda, yol günleri dışında ayrıca ücretli dinlenme günü talebinde de bulunabilir. İkamet edilen şehrin dışındaki işlerde de çevirmenlerin, çalışma günleri arasında çalışılmayan beher gün için gün kaybı tazminatı ve günlük harcırah talep etme hakları vardır.

15. Konferans çevirmenleriyle sözleşme yapan tüm aracı kuruluşlar, tercüme hizmetinin daha nitelikli düzeyde sağlanabilmesi için çevirmenleri toplantıyı düzenleyen kişi veya kuruluşlarla doğrudan temasa geçirmekle yükümlüdür.

16. Mücbir sebepler dışında, toplantı sahibinin sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmesi halinde çevirmenler tazminat talep etme hakkına sahiptir. Çevirmenin mücbir sebeplerden toplantıya katılamaması halinde ise durum toplantı sahibini zor durumda bırakmayacak makul bir süre içinde bildirilmeli ve kendisiyle aynı koşullarda çalışacak, aynı niteliklere sahip diğer bir konferans çevirmeni önerilmelidir.

Sık Sorulan Sorular

• Çevirmen talebi için ne kadar süre önce bilgi verilmelidir?

Toplantı tarihinden en az bir hafta önce bilgi verilmelidir.

• Teknik bir konuda toplantım var. Konferans çevirmenleri her konuda deneyim sahibi midir?

Çevirmenlerimiz birçok alanda (hukuk, tıp, otomotiv vs.) çeviri hizmeti vermektedir. Ancak, çevirmenlerimizden her konuya vâkıf olmaları beklenemez. Bu sebeple toplantının verimli geçmesi için; toplantı tarihinden en az bir hafta önce toplantı gündemi, konuşmacı metinleri ve sunumlar, konuya ilişkin terminoloji vs. gibi bilgiler tarafımızla paylaşılmalıdır ki hem çalışma saatleri, toplantı dilleri ve konusuna uygun en doğru ekibi kurabilelim, hem de çevirmenlerimiz konuya çalışabilsinler.

• İki saat sürecek bir toplantımız var. 1 konferans çevirmeni ile çalışmamız mümkün müdür?

Simultane çeviri gerektiren toplantılarda iki konferans çevirmeni ile hizmet sağlanmaktadır. Bir çevirmenin, tek başına simultane yaparak çalışma süresi azami 45 dakikadır. Bunun iki sebebi vardır; çeviri kalitesini ve çevirmenin sağlığını korumak.
Konferans çevirmeni, çeviri sırasında 20’ye yakın bilişsel işlevi aynı anda yerine getirmek zorundadır: konuşmacıyı duymak, dinlemek, cümleyi algılamak, anlamak, analiz etmek, çevirmek, bunu yaparken en uygun karşılıkları bulmak, cümleyi bağlama oturtmak vs. Bu süreçte çevirmen beyninin çeşitli bölgelerini yoğun bir konsantrasyon düzeyi ile kullanmaktadır. Ancak bu konsantrasyon düzeyinin biyolojik bir sınırı vardır; çevirmenler işte bu yüzden 20 ila 30 dakikada bir dönüşümlü olarak çalışırlar. Yalnızca 45 dakikanın altında düzenlenecek simultane toplantılarda veya basın törenlerinde 1 simultane çevirmen ile çalışmak mümkündür.

• Ardıl çeviri hizmeti almak istiyorum, 1 konferans çevirmeni ile çalışmamız mümkün müdür?

Ardıl çeviri (konsekütif) hizmeti talep ettiğiniz takdirde, bu tür çevirinin de en az simultane çeviri kadar zor bir beceri gerektirdiğini unutmayınız. Toplantı programına göre; çok yoğun olmayan toplantılarda 1 çevirmen ile hizmet vermemiz mümkündür. Ancak, programın yoğun ve konunun ağır olduğu toplantılarda simultane çeviri gibi 2 konferans çevirmeni ile hizmet verilmektedir.

• Saatlik ücret uygulaması yapılabilir mi?

Toplantıya katılacak olan çevirmenler o gün, o toplantı için rezerve edildiğinden herhangi başka bir toplantıya katılamazlar. Bu nedenle, çevirmenlere tam günlük ücret ödenir ve saatlik ücret uygulaması söz konusu değildir.

• Simultane çeviri gerektiren bir konferans düzenleyeceğiz. Teknik donanım konusunda nelere dikkat etmeliyiz?

Öncelikle, toplantınızın düzenleneceği salonda kullanılacak olan teknik donanımın gerekli standartlara uygun olmasına ve simultane çeviri kabinlerinin konuşmacı ve sahneyi doğrudan görebilecek şekilde yerleştirilmiş olduğuna dikkat edin. Teknik uyumsuzlukları önlemek için tercüme ekipmanı ile salonun ses sisteminin aynı firma tarafından sağlanmasını önemle tavsiye ederiz.

İletişim

TK Toplantı Konferans Çevirmenliği

Adres ve Telefonlar

Merkez

Adres: Kader Sokak No: 29/1 G.O.P. 06700 Çankaya / Ankara
Tel: +90 312 466 91 83 (pbx)
Faks: +90 312 466 91 87
E-posta: info@tkcev.com

Şube

Adres: 1377. Sokak No: 3/14 35220 Alsancak / İzmir
Tel: +90 232 464 62 54 (pbx)
Faks: +90 232 464 62 55
E-posta: info@tkcev.com

İş başvurularınız ve çeviri talepleriniz için bize yazabilirsiniz.

Mesai saatleri dışında gelişen acil çeviri ihtiyaçlarınız için çeviri koordinatörlerimize aşağıdaki iletişim bilgilerinden 7/24 ulaşabilirsiniz;

Sözlü Çeviri Talepleriniz İçin;

Tijen KETEN
Tel: +90 533 263 97 73
E-posta: tijenketen@gmail.com

Yazılı Çeviri Talepleriniz İçin;

Rabia YENİCE
Tel: +90 536 741 42 33
E-Posta: rabia@tkcev.com